Vyhledat podle oboru

Poloautomaty (stolní) Automaty (rámové) Systémy Páskovací materiál
Offline Online
Odvětví/Výkon
(úvazky za hodinu)
Do 30 Kartonů 30 - 1500 150 - *****
Kartonáž i-10
JK-2
D-53
JK-5
RQ-8
RQ-8IR2
AQ-7
RQ-8CR SAP-
7OLUD22
SAP7-OLHE
5mm
6mm
Expedice i-10
JK-2
D-53
RQ-8
AQ-7
RQ-8LD/LS
RQ-8A
RQ-8LD/LS
9mm
12mm
Balíkové služby
(např. UPS, Poštovní balíky)
i-10
JK-2
D-53
JK-5
RQ-8
AQ-7
RQ-8A 9mm
12mm
Akcidence i-10
JK-2
D-53
JK-5
RQ-8
RQ-8IR2
RQ-8A 5mm
6mm
Potravinářství i-10
JK-2
D-53
D-53Y
D-53M
RQ-8
RQ-8MP
AQ-7
AQ-7M
RQ-8A
RQ-8Y
RQ-8MP
AQ-7M
9mm
12mm
Polygrafie/Tiskoviny i-10
JK-2
D-53
JK-5
RQ-8
RQ-8IR2
RQ-8A RQ-8N12 5mm
6mm
9mm
Textilní průmysl i-10
JK-2
D-53
RQ-8
AQ-7
RQ-8A 9mm
12mm
Stavebnictví i-10
JK-2
D-53Y
RQ-8
RQ-8Y
AQ-7
RQ-8Y
RQ-8A
RQ-8RS 9mm
12mm